МОДЕЛІ І МЕТОДИ ОБРОБКИ ЦИФРОВИХ ТЕКСТУРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ В СИСТЕМАХ АЕРОКОСМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

Т. В. Коваленко

Анотація


Дистанційне зондування земної поверхні забезпечує унікальні можливості оперативного збору даних з високою просторовою, спектральною і часовою доздільною здатністю. Автоматизована обробка зображень земної поверхні дозволяє ефективно вирішувати наукові та прикладні завдан-ня в області картографії, дослідження природного середовища, океанології, пошуку і освоєння ко-рисних копалин, сільського та лісового господарства і в багатьох інших областях. У статті розглядаються моделі і методи опису цифрових текстурних зображень. Проведено огляд сучас-ного стану автоматизованої обробки зображень в системах повітряного моніторингу. Дано визначення моделі текстурного зображення. Для математичного опису текстур використову-ються два основні підходи – структурний і статистичний. Розглянуто три основних способи сегментації зображень: порогова сегментація, сегментація шляхом нарощування областей і сег-ментація шляхом виділення меж. Огляд існуючих методів сегментації текстур областей зобра-жень дозволяє сформулювати вимоги до алгоритмів обробки зображень для оперативного опрацювання візуальних даних в системах аерокосмічного моніторингу.

Ключові слова


зображення; текстура; піксель; аерофотозображення; цифрова матриця; моделі текстур; сегментація; гістограма

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Кашкин В. Б. Дистанционное зондирование Земли из космоса. Цифровая обработка изображений: [учебное пособие] / В. Б. Кашкин, А. И. Сухинин. – М. : Логос, 2001. – 264 с.

Протасов А. П. Непараметрический алгоритм распознавания объектов подстилающей поверхности земли по данным аэрокосмической съемки / А. П. Протасов, А. И. Рюмкин // Вестник томского государственного университета: Сибгео-информатика, вып. 275, 2002. – С. 43–46.

Прэтт У. Цифровая обработка изображений: [в 2-х томах]. / У. Прэтт. – М. : Мир, 1982. – Т. 1. – 312 с. – Т. 2 – 480 с.

Абламейко С. В. Обработка изображений: технология, методы, применение / С. В. Абламейко, Д. М. Лагуновский. – Минск : Ин-т технической кибернетики НАН Беларуси, 1999. – 300 с.

Визильтер Ю. В. Обработка и анализ изображений в задачах машинного зрения: курс лекций и практических занятий / Ю. В. Визильтер, С. Ю. Желтов и др. – М. : Физматкнига, 2010. – 672 с.

Дворкович А. В. Цифровая обработка телевизионных и компьютерных изображений / А. В. Дворкович, Ю. Б. Зубарев // М. : Международный центр научной и технической информации, 1997. – 212 с.

Гонсалес Р. Обработка изображений в среде Matlab / Р. Гонсалес, Р. Вудс, С. Эддинс. – М. : Техносфера, 2006. – 616 с.

Gonzalez R. R. Woods Digital Image Processing. Second Edition / R. R. Gonzalez. – Prentice Hall, 2002. – 793 p.

Howarth P., S. Ruger. Robust texture features for still image retrieval. In Proc. IEE Vis. Image Signal Processing, vol. 152, No. 6, December 2006.

Фисенко В. Т. Компьютерная обработка и распознавание изображений: [учебное пособие] / В. Т. Фисенко, Т. Ю. Фисенко. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2008. – 192 с.

Кашкин В. Б. Дистанционное зондирование Земли из космоса. Цифровая обработка изображений: [учебное пособие] / В. Б. Кашкин, А. И. Сухинин. – М. : Логос, 2001. – 264 с.