ПОБУДОВА НА НЕЧІТКІЙ ЛОГІЦІ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТОМ, ЩО МАЄ ОБМЕЖЕНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ Й ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ

А. О Максименко, В. С. Ситніков

Анотація


У роботі розглянута побудова комп’ютерної системи автоматичного управління об’єктом, що має обмеженні обчислювальні і енергетичні ресурси на нечіткій логіці, стійкої до непередбачуваних коливань або інших впливів і завад зовнішнього середови-ща. Досліджено такі питання, як обчислювальна складність нечіткого регулятора та витрати енергії в режимі впливу на систему непередбачуваних змін навколишнього се-редовища. Запропоновано побудова системи автоматичного управління, що працює під впливом непередбачуваних зовнішніх коливань.

Ключові слова


комп’ютерна система; система управління; нечітка логіка; непе-редбачувані коливання на вході системи; кореляційний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Хинце И. О. Турбулентность: ее механизм и теорія / И. О. Хинце. ‒ М. : Физматгиз, 1963. ‒ 680 с.

Круглов В. В., Борисов В. В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика. ‒ М. : Горячая линия. ‒ Телеком, 2001. ‒ 382 с.: ил.

Мунасыпов Р. А., Ахмеров К. А., Ахмеров К. А. Методика оптимизации нечеткого регулятора с помощью генетических алгоритмов. Фундаментальные исследования. ‒ 2015. ‒ №2.

. Михайленко В. С, Харченко Р. Ю. Синтез адаптивного нечіткого регулятора з прогнозувальною нейронечіткою мере-жею. Вісник СумДУ. Серія «Технічні науки», 2012. ‒ №3.

Dynamic rule based approach to reduce power consumption of the fuzzy logic controller for embedded applications m. D. Baldania., D. A. Sawant., A. B. Patki Department of Electronics & Telecommunications, COEP, Pune, India. – 411005

Елементи прикладної математики. Я. Б.Зельдовіч, А. Д. Мишкіс. ‒ 500 с.

Леоненков А. В. Л47 Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fгzzyTECH. СПб.: БХВПетербурr, 2005. 736 с.: ил. SBN 5941570872