ПРОЕКТУВАННЯ СТРУКТУРИ РОЗПОДІЛЕНОЇ БД НА БАЗІ ПАРСИНГУ SQL-ЗАПИТІВ

М. Л. Дворецький, С. Ю. Боровльова, Є. О. Давиденко

Анотація


У рамках дослідження розглянута специфіка оперативного обліку, пов’язана із пере-ходом від локальних до розподілених БД. Ця тенденція обумовлена наявністю різних типів обліку, наявністю географічно віддалених АРМ та необхідністю в консолідовано-му обліку. У світі необхідності використання розподіленої структури БД актуальним постає питання вибору оптимальної стратегії збереження для відповідних фрагментів даних розподіленої БД, а також методів та засобів їх подальшої синхронізації у випадку їх зміни та/або для виконання подальшого їх консолідованого аналізу підсистемами опе-ративно-аналітичної обробки даних.
Дослідження ставить на меті підвищення швидкості виконання локальних SQL-запитів із збереженням значення ступеня актуальності даних у межах допустимого значення за рахунок оптимізації структури віддаленого автоматизованого робочого місця на базі парсингу користувацьких SQL-запитів та кластеризації множини відно-шень центральної БД.
На першому етапі розроблено підсистему обліку користувацьких запитів із можливі-стю їх подальшої класифікації згідно приналежності до того чи іншого автоматизова-ного робочого місця, географічного розташування, ролі користувача та інших критері-їв. Класифікація, в залежності від параметру, здійснюється як в автоматичному, так і в ручному режимах. Окремим етапом є здійснення парсингу тексту запитів з метою виявлення списку відношень та атрибутів. Задачу парсингу коду SQL-запиту запропо-новано вирішити за допомогою використання проекту з відкритим кодом ANTLR.
Остаточний аналіз, що виконується на базі отриманих даних дозволяє отримати список БД та відношень, що мають бути доступними, та ранжувати його за різними критеріями. Деякі відношення потребують окремої уваги при прийнятті рішення щодо їх розміщення у віддаленій БД. У цьому випадку мають бути розглянуті їх проекції, що використовуються в різних запитах, та горизонтальне розбиття відношення через вказання діапазону ключів.


Ключові слова


інформаційна система; розподілена база даних; розподілена транза-кція; консолідований облік; система керування базами даних; SQL-запит; автоматизо-ване робоче місце; парсинг; профайлінг; ANTLR; синхронізація даних; ETL-система

Повний текст:

PDF

Посилання


Сутність інформаційних технологій й інформаційних систем [Електроний ресурс]. Режим доступу : URL: http://studopedia.org/10-121662.html.

Фісун М. Т. Аналіз та вибір моделей даних при створенні систем автоматизованого проектування / М. Т. Фісун, Є. О. Давиденко // Збірник наукових праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2013 – №2(447). – С. 89–94.

Исаев Г. Н. Проектирование информационных систем. Учебное пособие. Омега-Л, 2015 г. – 424 с.

Гладкий А. Складской учет на компьютере. Лучшие программы,

включая 1С 8.2. Литрес, 2013. – 410c.

Десять самых полезных сервисов облачных баз данных [Електроний ресурс]. ‒ Режим доступу : URL: https://www.databases.com.ua/article/10-cloud-services-databases.

Edward Mahon. Transitioning the Enterprise to the Cloud: A Business Approach. 2015. – 178 p.

Управление транзакциями в ORACLE [Електроний ресурс]. ‒ Режим доступу : URL: http://www.novsu.ru/file/96492.

Петкович Д. Microsoft SQL Server 2008. Руководство для начинающих. Пер.с англ. ‒ СПб. : БХВ-Питербург, 2009. ‒ 752 с.

Ralph Kimball, Joe Caserta. The Data Warehouse ETL Toolkit: Practical Techniques for Extracting, Cleaning, Conforming, and Delivering Data. 2014. – 528 p.

M. Tamer Özsu, Patrick Valduriez. Principles of Distributed Database Systems 3rd ed. Springler, 2011. – 845 p.

М. Тамер Оззу, Патрик Валдуриз. Распределенные и параллельные системы баз данных. [Електроний ресурс]. ‒ Режим доступу : URL: http://citforum.ru/database/classics/distr_and_paral_sdb/.

Автоматическая синхронизация распределенных баз данных в разделенном режиме [Електроний ресурс]. ‒ Режим до-ступу : http://stimul.kiev.ua/materialy.htm?a=avtomaticheskaya_sinkhronizatsiya_raspredelennykh_baz_dannykh_v_razdelennom_rezh.

Использование синхронных и асинхронных операций базы данных [Електроний ресурс]. ‒ Режим доступу : URL:http://help.adobe.com/ru_RU/as3/dev/WS5b3cc c516d4fbf351e63e3d118666ade46-7d39.html.