КОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

М. Т. Фісун

Анотація


Запропоновано і створено базу даних навчального плану (БДНП), в якій крім характеристик дисциплін із самого плану, ще й додаються характеристики дисциплін, що містяться в робочих навчальних програм (РНП) дисциплін. Така БДНП дозволяє створити інформаційно-аналітичну систему для завідувача, методиста і викладачів випускової кафедри. Крім того, використовуючи інформацію з РНП про дисципліни, на яких базується ця дисципліна, та опанування яких дисциплін вона забезпечує, створена БДНП дозволяє виконувати своєрідний когнітивний аналіз навчального плану. Розглянуто такі задачі аналізу, як взаємна узгодженість між дисциплін по «входах-виходах» та визначення центральності графа СЛС.


Ключові слова


навчальний план; структурно-логічна схема; когнітивна карта

Повний текст:

PDF

Посилання


Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи галузевих стандартів вищої освіти / За загаль-ною редакцією В. Д. Шинкарука. – МОН України, 2008. – 68с.

Галузевий стандарт вищої освіти України з напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»: Збірник документів вищої освіти. – К. : Видавнича група BHV, 2011. – 85 с.

Мєщанінов О. П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні : [Монографія]. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 456 с. – 28,5 авт.арк.

Карпенко М. Трансформация системы образования под влиянием информационно-коммуникационных технологий // Alma mater (Вестник высшей школы). – 2004. – № 6. – С. 8–11.

Пасічник В. В., Резніченко В. А. Організація баз даних та знань. – К. : Видавництво BHV, 2006. – 384 c.

Лакофф Дж. Когнитивное моделирование. Язык и интеллект. – М. : «Прогресс», 1996. – 416 с. http://www.raai.org /about/persons/kulinich/pages/kanva2003.html.

Кулинич А. А. Система когнитивного моделирования «Канва».

Фісун М. Т. Структура та організація даних в ЕОМ : [Навчальний посібник] / М. Т. Фісун, Б. О. Цибенко. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 132 с.